Remediacja, czyli naturalne oczyszczania zanieczyszczonych obszarów

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W dzisiejszych czasach, kiedy skażenie środowiska jest ogromne,  istotne jest aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jak można temu przeciwdziałać i leczyć to co już ludzie zniszczyli. Zanieczyszczenie gleby pestycydami, wody rzek i oceanów wyciekami ropy z platform wiertniczych oraz rurociągów spędza sen z powiek naukowcom oraz ekologom bijącym na alarm, że człowiek niszczy to, co jest dla niego najcenniejsze.

Warto podkreślić, że zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych mogą mieć wyjątkowo złożony charakter. W większości przypadków mamy do czynienia z zanieczyszczeniami ropopochodnymi/ węglowodorowymi, powstałymi z wycieku w wyniku wypadku, rozszczelnienia zbiorników lub innych awarii.

Wśród najbardziej popularnych zanieczyszczeń ropopochodnych możemy wyróżnić:

 • benzyny,
 • węglowodory aromatyczne,
 • węglowodory alifatyczne,
 • BTEX jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (zaliczamy do nich takie związki, jak: benzen, toluen, etylobenzen oraz ksylen),
 • WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
 • fenol.

Wieloletnie badania oraz liczne zespoły specjalistów szukając rozwiązań, wyróżnili kilka metod remediacji – oczyszczania zanieczyszczonych obszarów:

 • metody fizykochemiczne (min. pompowanie, ekstrakcja, napowietrzanie, utlenianie),
 • metody biologiczne (bioremediacja, fitoremediacja),
 • metody termiczne (piroliza).

Skuteczną i stosunkowo tanią metodą walki z zanieczyszczeniami jest bioremediacja. Jest to proces poddania gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu; bioremediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.

(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2017 r. poz. 519])

Ciekawe rozwiązanie do walki z zanieczyszczeniami ziemi oraz wód opracowali technolodzy z firmy Skotan. Wykorzystali technologię produkcji biomasy drożdży Yarrowia lipolytica z pozostałości poprodukcyjnych sektora biopaliwowego. Proces produkcji biomasy drożdży Yarrowia lipolytica wykazuje wysoką tolerancję na niekorzystne warunki zewnętrzne, a otrzymana biomasa posiada wyjątkową skuteczność działania. Efektem pracy naukowców oraz technologów i opracowanej technologii jest wysokosprawny Biopreparat do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych – YARRTICA. Jest to innowacyjne rozwiązanie – preparat biologiczny w formie zawiesiny wyselekcjonowanych drożdży z gatunku Yarrowia lipolytica.

Reklama

Drożdże gatunku Yarrowia lipolytica w sposób naturalny występują w przyrodzie. Yarrowia lipolytica staje się coraz powszechniej wykorzystywanym gatunkiem w opracowaniu metod biologicznej produkcji związków chemicznych, np. kwasów organicznych, erytrytolu, mannitolu, enzymów proteolitycznych, fosfataz, lipaz, esteraz, związków zapachowych, kwasów tłuszczowych czy też karotenoidów. Jednocześnie ze względu na wyjątkowo rozbudowany aparat enzymatyczny posiadają zdolność przetwarzania zanieczyszczeń węglowodorowych:

 • węglowodorów alifatycznych (łańcuchowych) – alkanów, alkenów,
 • aromatycznych – głównie z grupy BTEX (Benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styreny),
 • WWA (np. naftalen, antracen, chryzen, benzo-alfa-piren),
 • olej kreozotowy (składnik smoły drzewnej lub surowych frakcji smoły węglowej),  w tym substancji toksycznych jak fenol, TNT czy DNT (mechanizm – bezpośrednia redukcja pierścienia aromatycznego lub redukcja grup nitrowych).

Preparat YARRTICA posiada atest higieniczny nr BK/M/0148/01/2018. Drożdże zawarte w preparacie tolerują bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń, które dla innych byłoby śmiertelne. Jest bezpieczny dla środowiska, poprawia strukturę biologiczną gleby.

Dzięki bardzo szerokiej aktywności enzymatycznej rozkładają je i traktują jako źródło łatwo przyswajalnego węgla organicznego i energii, lub biotransformują je do nieporównywalnie mniej toksycznych metabolitów. Przeprowadzone liczne badania laboratoryjne oraz polowe wykazują bardzo wysoką skuteczność preparatu YARRTICA. Proces bioremediacji zachodzi bez żadnych skutków ubocznych dla środowiska naturalnego, a skuteczność biopreparatu YARRTICA potwierdzona jest również niezależnymi opiniami.

 

Reklama